fbpx

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ẢNH/VIDEO TRUYỀN THỐNG VÀ PHÓNG SỰ (Short version)

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ẢNH/VIDEO TRUYỀN THỐNG VÀ PHÓNG SỰ (Short version)

Posted on 9 May, 2021

Sự khác biệt giữa ảnh/video truyền thống và phóng sự
(Phiên bản ngắn gọn)